top of page
Search
  • Writer's pictureAdam Berry

April 2023 My visit and Interview in Finland (in English/Finnish)

Adam Berry: Spiritualism has changed my life


The work as a medium is much more than communication with the spirit world


English new generation medium Adam Berry visited Oulun Henkinen Kehitys as a guest at the end of April. During his visit, he gave private sittings, a demonstration and a two-day workshop.


Before the visit, the vice president of the association, Elena Kaakinen, approached Adam with a few questions.


The questions stemmed from a deep interest in Adam's path on the medial path and from the fact that Elena had had the opportunity to read his book of poems before visiting Oulu. With Adam's permission, this interview can be published in Henkinen Kehitys magazine.


1.     How did your spiritual journey begin?


Kuinka sinun henkinen matkasi alkoi?


This is always a challenging question for me, because the spiritual journey begins when we are understanding our human experience, and the journey is within. Se on haastava kysymys minulle, koska henkinen matka alkaa, kun me ymmärrämme meidän inhimillistä kokemustamme. Matka sisältää sen.


I was a painfully shy child, and an observer of life. There was an affinity to star signs/astrology and personalities when I was a child.


Minä olin kivuliaasti ujo lapsi ja elämän tarkkailija. Minulla oli kiinnostus astrologiaan ja persoonallisuuksiin, kun olin lapsi.


 My true awareness started to unfold from stopping drinking and attending Alcoholics Anonymous using the 12 steps. Todellinen tietoisuuteni alkoi avautua, kun lopetin juomisen ja suoritin 12 askelta AA:ssa


 However it was when I entered a Spiritualist Church when I was 19 years old, I felt a need to investigate and explore Spiritualism.


Minä astuin spiritualistiseen kirkkoon 19 – vuotiaana ja silloin tunsin tarvetta tarkastella ja tutkia spiritualismia.


 This led me to become a hands on healer, and sit for development of mediumship.


Tämä johti siihen, että minusta tuli henkiparantaja ja kehityin meedioksi.


 I attended The Arthur Findlay College (AFC)  in 2005 for the first time and this expanded my intrigument of mediumship and the Spirit World further.. and then in 2012 I completed a mentorship with Mavis Pittilla and Jean Else. Vuonna 2005 osallistuin ensimmäistä kertaa koulutukseen The Arthur Findlay College:ssa (AFC) ja tämä laajensi minun kiinnostustani mediumismiin ja henkimaailmaan entistä enemmän… ja sitten vuonna 2012 minä valmistuin mentoriksi Mavis Pittillan ja Jean Elsen kanssa.


This was Mavis’s first mentorship and they nurtured me with a deeper understanding of Soul and Spirit, Prayer, Philosophy and of course mediumship.


Tämä oli Mavisin ensimmäinen mentorointi ja he antoivat minulle syvemmän ymmärryksen sielusta ja hengistä, rukouksesta, filosofiasta ja tietysti mediumismista.


 Whilst I was being trained by Mavis I also started my SNU journey in 2013 and started the pathway of education towards awards.


Vuonna 2013 kun olin koulutuksessa Mavisilla, minä myös aloitin SNU-matkani (The Spiritualists National Union) ja aloitin koulutuspolkuni (kohti palkintoja).


 In 2016 I was one of the lucky people that won the Gordon Higginson Memorial 3 year Scholarship.


Vuonna 2016 olin yksi niistä onnekkaista ihmisistä, jotka voittivat Gordon Higginson Memorialin kolmen vuoden stipendin.


 This enabled me to have my edcuation funded by the scholarship.


Tämän ansiosta pystyin rahoittamaan koulutukseni stipendillä.


 The aim of the scholarship was to graduate with a Certifciate of The Spirititualist National Union (csnu) and also the teaching certifcate (csnut) which I had successfully completed by my graduation.


Stipendin tavoitteena oli valmistua sekä Spritualistien kansallisliiton todistuksella, että opettajatodistuksella. Suoritin sen menestyksekkäästi.


I was invited to be assessed for a 1 week at AFC to see if I met the standard to become a trainee tutor. I passed this and have successfully completed 3 assistant tutor weeks.


Minut kutsuttiin arvioitavaksi viikon ajaksi AFC:iin, jotta nähtäisiin täytänkö  vaatimukset tulla harjoitteluohjaajaksi. Täytin vaatimukset ja suoritin kolme viikkoa menestyksekkäästi   One of which was the Finnish week where I met the lovely group including Riitta.


Yksi niistä oli Suomi-viikko, jonka aikana tapasin ihanan porukan, Riitta mukaan lukien (OHK:n puheenjohtaja)


So I am on the journey to become a an approved tutor in the not so distant future. Which is quite exciting.


Lähitulevaisuudessa tulen hyväksytyksi tutoriksi. Ja se on aika jännittävää.


 


2.     What does the job as medium mean to you? What do you get by doing this job? Mitä työ meediona merkitsee sinulle? Mitä saat tekemällä tätä työtä?


This strangely is a diffcult question to answer. Oudolla tavalla tähän kysymykseen on vaikea vastata.


I coud simply say that a mediums job is the bridge of connection between this world and the next.  Yksinkertaisesti voisin sanoa, että meedion työ on silta, joka yhdistää tämän  ja seuraavan maailman.


But there is so much more to being a medium, such as integrity, responsibility, respect, and reverance (to me).  Mutta meediona oleminen on paljon muutakin, kuten rehellisyyttä, vastuullisuutta, kunnioitusta ja arvostusta.


Being a medium, I have learned that it is much more than just communicating with the Spirit world. Meediona olen oppinut, että se on paljon enemmän kuin vain kommunikaatiota henkimaailman kanssa.


But we have Divine knowledge and creativity to tap into as well as help others to investigate their own potential and purpose in life.


Meillä on jumalallista tietoa ja luovuutta, jolla voimme auttaa muita tutkimaan omia mahdollisuuksiaan ja elämän tarkoitusta.


Medium is the abbreavtion of mediumship, and this is a wonderful faculty, and through this faculty we have the power to transform not only ourselves but those we meet (if we embrace it).


Meedio on lyhenne mediumismista. Se on upea taito/kyky ja sen taidon/kyvyn avulla meillä on voima muuttaa paitsi itseämme, myös muita ihmisiä.


I love being a medium and learning about myself and others.


Rakastan olla meediona ja oppia asioita itsestäni ja muista.


I also love the healing that takes place when a loved one comes through and they trust me to represent them, and that the healing from that communication is priceless.


Rakastan myös henkiparannusta. Se tapahtuu, kun läheinen tulee minun kauttani ja luottaa minut edustamaan häntä. Parantuminen, joka tapahtuu kommunikaation aikana, on korvaamatonta.


 


3.     How spiritualism has changed your life? Miten spiritualismi on muuttanut sinun elämääsi?


 


I was never a religious person or brought up with any religion growing up.


En ole koskaan ollut uskonnollinen henkilö ja minua ei koskaan kasvatettu mihinkään uskontoon.


But I have always known and believed in a power greater than myself but that I am also part of.


Mutta tiesin aina ja uskoin, että on olemassa suurempaa voimaa ja minä olen osa sitä.


 Spiritualism just sat right with me. 


 spiritualismi sopii minulle oikein hyvin.


 It is the teachings of Spiritualism that changed my life, and through Mavis’s teachings and some other tutors, that really undertood the true and authentic depth of  teachings, which is an experience.


Spiritualismin opiskelu on muuttanut minun elämääni. Mavisin ja muiden ohjaajien opetuksen kautta ymmärsin todellisen ja autenttisen opetusten voiman. Se oli myös kokemus.


 I am in my 19th year of Sobriety this coming August, and it was through the teachings of Spiritualism,  and understanding the philosophy of  my own life and Soul that enabled me totransform my life.


On ollut raittiina 19 vuotta. Se johtui spiritualismin opetuksista ja oman elämän ja sielun filosofian ymmärtämisestä. Se auttoi minua muuttamaan elämääni.


Spiritualism helped me to understand the purpose  in life.


Spiritualismi auttoi minua ymmärtämään elämän tarkoituksen.


It also gave me the strength to know the power of Spirit and the unseen support that continues to encourage and enrich our lives.


Se antoi myös minulle vahvuuden tuntea hengen voiman ja näkymättömän tuen, mikä rohkaisee ja rikastuttaa meidän elämäämme. Also understanding that I am the creator of my own joy, and my own misery in this life and I have the power to change.


Spiritualismi antoi minulle ymmärrystä, että olen oman iloni ja oman kurjuuteni luoja tässä elämässä ja minulla on valta muuttua.


 And that always starts with an honest journey within, and an honest expression outwardly too.


Se alkaa aina rehellisesta matkasta sisäänpäin ja rehellisesta ilmaisusta myös ulospäin.


4.     I read your book ”Soul Rise”. It is a wonderful book. In this book you make it clear that you have a lot of scars.  You show yourself in your book.  Where do you find the strength to open up after you have experienced so much? Luin kirjasi ”Soul Rise”. Se on upea kirja. Kirjassa teet selväksi, että sinulla on paljon arpia. Mistä löydät voimaa avautua, kun olet kokenut niin paljon?


I recently did an interview with a lovely online book club in America called ’The Spiritual Journey Book Club’ run by a lovely lady called Julie Sullivan. The relevance to this question is that my interview was recorded and is on youtube, and this question is answered in many ways as to how Soul Rise was created.


Tein äskettäin haastattelun amerikkalaiselle online-klubille ”The Spiritual Journey Book Club”. Haastattelussa kerroin, kuinka luotiin ”Soul RIse”. Haastatteluni nauhoitetiin ja se löytyy Youtubesta.


But to be more specific about your question, life has taught me many things, I have been an avoider of emotional pain, I have been a victim, I have been the people pleaser, I have pressed the self destruct button, not being able to express what I felt and thought others would see as weakness.


Mutta tarkemmin kysymykseesi liittyen.. elämä on opettanut minulle monia asioita. Olen ollut emotionaalisen tuskan välttäjä, uhri, olen ollut ihmisten miellyttäjä, painanut itsetuhonappia, en ole pystynyt ilmaisemaan sitä, mitä tunsin ja luulin muiden näkevän sen heikkoutena.


 And not felt good enough or clever enough.


Enkä tuntenut olevani riittävän hyvä tai riittävän fiksu


 Much of this I have overcome, and aren’t we all a work in progress?


Olen voittanut sen suurelta osin. Eikö se ole meillä kaikilla työn alla?


I started to write the poetry and post the odd one on social media, and the reaction was very much overwhelming how people would relate, either by commenting, sharing and private messages. I was also getting messages from people if they could use them in their churches, or gatherings .


Aloitin kirjoittamaan runoja ja julkaisin yhden niistä sosiaalisessa mediassa. Reaktio oli erittäin hurja. Ihmiset kommentoivat, jakoivat sitä eteenpäin ja lähettivät yksityisviestejä. Sain myös pyyntöjä käyttää sitä seurakunnissa tai kokouksissa.


Which made me think of how my own scars I worked hard to heal and understand, actually can help others who are maybe at that point, or someone who is in need of some hope or inspiration and it could be a word in the book that helps them.


Se sai minut ajattelemaan, kuinka omat arvet, joita olen käsitellyt kovasti, jotta voisin parantaa ja ymmärtää niitä, voivat auttaa myös muita ihmisiä. Niitä, jotka ovat ehkä siinä vaiheessa, jolloin he tarvitsevat toivoa tai inspiraatiota. Se voi olla vaikka yksi sana kirjassa, joka auttaa.  


With this in mind, for me to express my vulnerabilities and experiences to help and inspire is just amazing to me.


Minusta se on ihmeellistä, että voin auttaa ja inspiroida, kun näytän haavoittuvuuksiani ja kokemuksiani.


The book was never about making money, it was a something that I had to express, with the encouragement and support from my friends and family, I did it! And its a real milestone in my pathway of personal acheivement. It also shows my human side.


Kysymys ei ollut koskaan rahasta, vaan ilmaista itseäni ystävien ja perheeni rohkaisun ja tuen ansiosta. Ja minä tein sen! Se oli suuri merkkipaalu minun henkilökohtaisten saavutuksieni tiellä.


Over the years there has been a persona that is to be kept up, in England especially the tight upper lip, stoic way of living.


Vuosien varrella on ollut persoona/naamio, jota on pidettävä yllä. Erityisesti Englannissa, missä on stoinen elämäntapa ja missä pitää ”säilyttää jäykkä ylähuuli” (eli pitäisi pysyä päättäväisenä ja tunteettomana vastoinkäymisten edessä)


This book gives people freedom to express. I lay my truth to you, and you have an opporutnity to share your truth in a private way through the reflections page. I believe if we can make something more concious we can create the opportunity to deal with things more effectively.


Tämä kirja antaa ihmiselle ilmaisunvapauden. Kerron sinulle totuuteni ja sinulla on mahdollisuus jakaa totuutesi yksityisesti pohdiskelusivun kautta. Minä uskon, että jos me voimme tehdä jotain tietoisempaa, voimme luoda mahdollisuuden käsitellä asioita tehokkaammin.


So really the strength comes from the ability to recognise and observe myself as a person which nutures the spirituality aspect of myself and I feel more so in sharing with others to help them put into words that they may not be able to express freely on their own.


Todellinen voima/vahvuus tulee kyvystä tunnistaa ja tarkkailla itseään ihmisenä, joka ruokkii omaa henkisyyttään. Minä autan ihmisiä pukemaan tunteet sanoihin, joita ehkä he itse eivät pysty ilmaisemaan vapaasti.


5.     What other books would you recommend to read? Mitä muita kirjoja suosittelisit luettavaksi?


I have to say I am not much of a reader being dyslexic, that is one of the things I struggle to do and need no distractions. But The Celestine Prophecy by James Redfield was a book I read in my early 20’s and had a massive effect on me. It was an experience and one I love to recommend to people to this just starting on their spiritual journey.


Täytyy sanoa, että itse en lue paljon, koska minulla on lukihäiriö. Mutta James Redfieldin kirja ”The Celestine Prophecy”, jonka luin 20-vuotiaana on vaikuttanut minuun valtavasti. Suosittelen kirjaa ihmisille, jotka ovat vasta aloittamassa henkistä matkaansa.


Mavis Pittilla’s book Droplets of God, is a wonderful read, as too is Darren Brittain’s From Innocence to Inner Sense. There is another book called ’Echoes’ by Debra Skelton which cleverly modernises the philosphy and wisdom of some of the past pioneers into todays langauge and understanding which is great. There is another book called NED who am I really? By Kristen Gattens and Nicole Regan that is to help children understand their own Spiritual identity which will be relaunched in a couple of months too.


Mavis Pittillan kirja ”Droplets of God”, kuten myös Darren Brittainin ”From Innocence to InnerSense” ovat hyvää luettavaa.


Debra Skeltonin kirja ”Echoes”, joka modernisoi taitavasti joidenkin menneiden pioneerien filosofian ja viisauden nykykieleksi ja ymmärrykseksi, on myös upea.


Ja vielä yksi kirja nimeltä ”NED, who am I really?”. Kristen Gattensin ja Nicole Reganin kirjoittivat lastenkirjan, jonka tarkoitus on auttaa lapsia ymmärtämään omaa hengellistä identiteettiään.


 


 100 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page